A collaboration with Medialab in Sofia to create a large scale professional Sensory Labyrinth Theatre (SLT) performance thus inaugurating a local SLT company that could continue to make performances for the hungry Bulgarian public.

The company to which it gave birth, a loose collection of artists and other companies led by Global Vision Circle, have mounted productions every year since.

Вървя към себе си. Пречистена и готова да дарявам. Прекрасно е отново да усетя свободата да обичам и да бъде обичана.  Благодаря ви на всички вас, с които извървях този кратък, но наситен път! Обичам ви Катя

I walk towards myself. Purified and ready to share and give. It is wonderful to feel again the freedom to love and be loved. Thanks to all of you, with whom I went through this short but intensive way! I love you! Katya

=  =  =  =  

Невероятно усещане! Отдавна не ме беше обземало такова спокойствие и мир. Толкова много топлота и хубава енег=ргия, събрани в едно. Успех. Емилия 21.08.2008

Incredible experience!  I haven’t had such calm state of mind since I don’t know when. SO much warmth and lovely energy united. God luck. Emilia 21.09.2008

=  =  =  =  

Уникален спектакъл! Излизам омагьосана! Толкова е вълшебно! Благодаря на екипа, сътворяващ това чудо! Пожелавам МНОГО успехи! Ели 20.09.2008

A unique spectacle! I go out enchanted! It is so magical! Thanks to the team that creates this miracle! Wishes for MANY successes! Ely 20.09.2008

=  =  =  =  

Много ми е хубаво. Много ми е студено, но ми е много хубаво. Чудесен…какво чудесен не знам – аромат?! Другото ми изскочи от акъла! ☺

I feel so good. I feel very cold, but very good. A wonderful…what is wonderful I don
T know – scent?! The rest popped out of my mind! ☺

=  =  =  =

Приятели…
Любовта ви е лечебна.
Лицата ви сияеха. Ръцете ви шепнеха.
Обичам ви всички.
Благодаря.

Friends… 
You love is curing, 
your faces – shining, your hands - whispering.
I love you all. Thank you! 

=  =  =  =  

Най-личния спектакъл, който съм „гледала”…
Благодаря за миризмата на лавандула. Ще дойда отново, за да знам точно къде се намирам СЕГА. Браво на този пърформънс. Продължавайте! It really works
Михаела Петрова 19.09.2008

The most private spectacle I’ve ever attended…
Thank you for the lavender scent. I will come again to check where exactly I am NOW.
Bravo to this performance! Keep on! It really works
Mihaela Petrova 19.09.2008

=  =  =  =

Чувство на пълнота. Изпълва и събужда сетивата ми!

A sense of fullness. It fills and evokes my senses!

=  =  =  = 

Благодаря. Човек винаги чака подобно преживяване. Рядко осъзнава, че го чака и още по-рядко го дочаква.
Радвам се, че толкова рядко събитие ми се случи. И благодаря  за това, че ми помогнахте.
Цветанка Георгиева

Thank you. One always awaits for such an experience. Rarely one realizes for this awaiting and even more rarely the waiting gives fruits.
I am happy that such a rare happening has happened to me. And thank you for helping me.
Tsvetanka Georgieva


=  =  =  =

Сега не знам къде съм, но знам, че има нещо и го имам! Благодаря ви! Радка, 19.09.08

I don’t know where I am now, but I know there is something and I have it! Thank You! Radka


=  =  =  =

The greatest thing I’ve ever learned is to love and be loved in return!
Благодаря ви, че ми припомнихте как да чувствам. Обичам ви!

The greatest thing I’ve ever learned is to love and be loved in return!
Thank you for reminding me how to feel. I love you!

=  =  =  =

Отвъд всичко, което могат думите да предадат… Просветление!
Beyond everything which could be put in words… Enlightening!

= = = = =

Това представление беше като подарък за мен. Усещах сърцето си, топло ми е и се чувствах въздушен. До скоро!

This performance was a gift to me. I felt my heart, I feel warm and I feel aerial. Till soon!

= = = = 

Беше силно, беше истинско, беше откровено…чувствам се като проводник, свързана и спокойна. Зная, че лабиринта не свършва, щом веднъж съм го запуснала в сърцето си!

It was strong, it was real, it was sincere… I feel as a conductor/lead – connected and calmed. I know that the labyrinth does not end once I have started it in my heart!

= = = = 

Благодаря ви за невероятното изживяване! Това е като раждане – вълнуващо, страшно, нежно, топло, студено, любимо…

Thank you for the amazing experience! It is like birth – exciting, scary, tender, warm, cold, beloved…

= = = = 

Parallel reality. Easy to feel, hard to forget.

Успоредна реалност. Лесно е да се почувства, трудно е да се забрави. Веселин, 18.09.08

= = = = 

Никога не съм знаела, че мога да изпитам такава емоция. Обичам ви.

I never knew that I could feel such an emotion. I love you

= = = = 

It is unique – for me at least! 
I am very grateful that you have created such an oasis of perceptions and surprises.
The fairy tail is wonderful! You made me trust you! Love.

Уникално е – поне за мен!
Много съм благодарен, че сте създали такъв оазис на усещания и изненади.
Приказката е прекрасна! Успяхте да ме накарате да ви се доверя. Любов.

= = = = 

Мракът е топлина, допирът е любов, докосването – грижа, всяко малко движение означава толкова много, всеки момент е уникален, най-простичките неща значат толкова много… един нов свят, един нов мироглед, една истина, една простота, енергия…чиста енергия.
Ефтима
The darkness is warmth, the contact is love, the touch – care, each little movement means so much, each moment is unique, the simplest things mean so much…a new world, a new perspective, one truth, one simplicity, energy…pure energy
Eftima

= = = =

Още съм докосната, сетивата ми пеят… нямам думи, но сърцето ми е пълно с обич. Роси

I feel still in it, my senses singing… I have no words but my heart is full of love. Rosi

= = = = 

Върнахте ме в най-хубавите мигове в живота ми! Почувствах се отново едно щастливо дете! Ирена

You brought me back the most-beautiful moments in my life! I felt a happy child again!
Irena